بحران در پروژه

بسیاری از دلایل بروز بحران در پروژه به خاطر وجود یک مدیر پروژه ی راحت طلب و بیش از حد با اعتماد بنفس است.

منبع: سایت لماست