مدیریت یكپارچگی پروژه: توصیف كننده فرآیندموردنیاز جهت اطمینان از هماهنگی مناسب عناصر پروژه وشامل آغازپروژه،اجرای برنامه واختتام پروژه است.

منبع: سایت لماست

•اشخاص مهم،بزرگترین سرمایه سازمان هستند.
•یکپارچگی استراتژی،ساختار،فرآیندهای رشته کاری،عملکردو فرهنگ.
•همزیستی فرآیندهاوسیستمهای مدیریتی رسمی وغیره..

منبع: سایت لماست