تعیین اهداف مختلف برای بخش های مختلف سازمان اشتباه است، هدف هر بخش در هر اداره ای بایدحمایت از استراتژی های محوری کل سازمان باشد. منبع: سایت لماست

اگر شما به‌تازگی به سمت مدیریت پروژه ترفیع پیداکرده‌اید، به شما تبریک می‌گویم … منبع: سایت لماست

آنچیزی که میدانیم، فکر میکنیم یا اعتقاد داریم، درنهایت نتیجه اندکی دارد. تنهاچیزیکه اهمیت دارد، آنچیزی است که انجام میدهیم. منبع: سایت لماست

توان یادگیری و به کار بستن سریع آموخته ها، بزرگترین امتیاز رقابتی را در اختیار سازمان می گذارد. منبع: سایت لماست

مدیریت یكپارچگی پروژه: توصیف كننده فرآیندموردنیاز جهت اطمینان از هماهنگی مناسب عناصر پروژه وشامل آغازپروژه،اجرای برنامه واختتام پروژه است. منبع: سایت لماست