آنچیزی که میدانیم یاآنچیزیکه فکر میکنیم یاآنچیزیکه به آن اعتقاد داریم، در نهایت نتیجه اندکی خواهد داشت. تنها چیزی که اهمیت دارد، آنچیزی است که انجام میدهیم. منبع: سایت لماست

اگر مشغول کاری شوید که دوست دارید، بخت بیشتری برای کسب مهارت در آن خواهید داشت تا انجام کاری که دوست نداشتید. زیرا چیزی که تاثیر دارد کار نیست، بلکه لذت آن است. منبع: سایت لماست

تعیین اهداف مختلف برای بخش های مختلف سازمان اشتباه است، هدف هر بخش در هر اداره ای بایدحمایت از استراتژی های محوری کل سازمان باشد. منبع: سایت لماست

اگر شما به‌تازگی به سمت مدیریت پروژه ترفیع پیداکرده‌اید، به شما تبریک می‌گویم … منبع: سایت لماست

آنچیزی که میدانیم، فکر میکنیم یا اعتقاد داریم، درنهایت نتیجه اندکی دارد. تنهاچیزیکه اهمیت دارد، آنچیزی است که انجام میدهیم. منبع: سایت لماست

توان یادگیری و به کار بستن سریع آموخته ها، بزرگترین امتیاز رقابتی را در اختیار سازمان می گذارد. منبع: سایت لماست