مدیریت یكپارچگی پروژه: توصیف كننده فرآیندموردنیاز جهت اطمینان از هماهنگی مناسب عناصر پروژه وشامل آغازپروژه،اجرای برنامه واختتام پروژه است. منبع: سایت لماست

•اشخاص مهم،بزرگترین سرمایه سازمان هستند. •یکپارچگی استراتژی،ساختار،فرآیندهای رشته کاری،عملکردو فرهنگ. •همزیستی فرآیندهاوسیستمهای مدیریتی رسمی وغیره.. منبع: سایت لماست