توان یادگیری و به کار بستن با شتاب آموخته ها …

یکی از مواردی که به عنوان امتیاز رقابتی برای یک سازمان محسوب می شود.

منبع: سایت لماست