آن چیزی که میدانیم یا آن چیزی که فکر میکنیم یا آن چیزی که به آن اعتقاد داریم

آنچیزی که میدانیم یاآنچیزیکه فکر میکنیم یاآنچیزیکه به آن اعتقاد داریم، در نهایت نتیجه اندکی خواهد داشت. تنها چیزی که اهمیت دارد، آنچیزی است که انجام میدهیم.

منبع: سایت لماست