تعیین اهداف مختلف برای بخش های مختلف سازمان اشتباه است…

تعیین اهداف مختلف برای بخش های مختلف سازمان اشتباه است، هدف هر بخش در هر اداره ای بایدحمایت از استراتژی های محوری کل سازمان باشد.

منبع: سایت لماست