موراد کلیدی که برای موفقیت باید اندازه گیری شود.

○ رضایت مشتری ○ رضایت کارکنان ○ رشد مالی ○ شاخص های کلیدی عملکردی

منبع: سایت لماست