•اشخاص مهم،بزرگترین سرمایه سازمان هستند.
•یکپارچگی استراتژی،ساختار،فرآیندهای رشته کاری،عملکردو فرهنگ.
•همزیستی فرآیندهاوسیستمهای مدیریتی رسمی وغیره..

منبع: سایت لماست