توان یادگیری و به کار بستن سریع آموخته ها، بزرگترین امتیاز رقابتی را در اختیار سازمان می گذارد. منبع: سایت لماست