تعیین اهداف مختلف برای بخش های مختلف سازمان اشتباه است، هدف هر بخش در هر اداره ای بایدحمایت از استراتژی های محوری کل سازمان باشد. منبع: سایت لماست

توان یادگیری و به کار بستن سریع آموخته ها، بزرگترین امتیاز رقابتی را در اختیار سازمان می گذارد. منبع: سایت لماست