آنچیزی که میدانیم یاآنچیزیکه فکر میکنیم یاآنچیزیکه به آن اعتقاد داریم، در نهایت نتیجه اندکی خواهد داشت. تنها چیزی که اهمیت دارد، آنچیزی است که انجام میدهیم. منبع: سایت لماست

آنچیزی که میدانیم، فکر میکنیم یا اعتقاد داریم، درنهایت نتیجه اندکی دارد. تنهاچیزیکه اهمیت دارد، آنچیزی است که انجام میدهیم. منبع: سایت لماست